Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon, met wie Dogbeautybar een Overeenkomst is aangegaan.
 2. Overeenkomst: iedere tussen Dogbeautybar en een Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Dogbeautybar zich verbindt tot het Trimmen van een Huisdier van of namens de Opdrachtgever.
 3. Huisdier: een of meer huisdieren waarvoor de Overeenkomst is afgesloten en door of namens de Opdrachtgever ter beschikking van Dogbeautybar is gesteld.
 4. Trimmen: het verzorgen en/of verfraaien   van het uiterlijk  van een Huisdier. met in achtneming van de gezondheid en het welzijn van het Huisdier
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail en/of WhatsApp.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen Dogbeautybar en een Opdrachtgever.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend   worden afgeweken door een Schriftelijke bevestiging welke door Dogbeautybar en de Opdrachtgever is ondertekend.
 3. De levering van goederen en diensten door Dogbeautybar geschiedt op de locatie van Dogbeautybar te Amstelveen

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Elk aanbod van Dogbeautybar is vrijblijvend. Dogbeautybar is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.
 2. Een Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan enig aanbod van Dogbeautybar of een Overeenkomst indien door de Opdrachtgever aan Dogbeautybar onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de aard en hoedanigheid van het Huisdier waarop het aanbod of de Overeenkomst betrekking heeft.
 3. De noodzakelijke gegevens van de Opdrachtgever en van het Huisdier als vermeld in lid 4 hierna alsmede de gegevens over het gewenste Trimmen en/of te leveren goederen en/of andere diensten , worden vermeld op het opdrachtformulier van Dogbeautybar,. Door de ondertekening van het opdrachtformulier komt  de Overeenkomst tot stand. Een kopie van het opdrachtformulier  en deze algemene voorwaarden wordt aan de Opdrachtgever verstrekt.
 4. De Opdrachtgever is gehouden Dogbeautybar vóór de totstandkoming van de Overeenkomst mededeling te doen van de soort, de aard en het gedrag van het Huisdier en van alle overige omstandigheden die voor de inhoud  en uitvoering van de Overeenkomst  redelijkerwijs van belang kunnen zijn. Indien voor of bij de uitvoering van de Overeenkomst betreffende mededelingen en gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn,  is Dogbeautybar gerechtigd de Overeenkomst niet aan te gaan of direct te ontbinden in welk geval de  bepalingen van artikel 10 van toepassing zijn.
 5. Onverminderd het voorgaand ,is Dogbeautybar gerechtigd de Overeenkomst aan te passen en uit te voeren in overeenstemming met  de voor de behandeling van het betreffende Huisdier gebruikelijk gehanteerde voorwaarden.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, betreffen alle door Dogbeautybar vermelde prijzen op het opdrachtformulier richtprijzen. Dogbeautybar is, zonder daartoe in overleg te treden met de Opdrachtgever, gerechtigd deze prijzen met ten hoogste 10% te overschrijden en aan de Opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.
 7. Indien een richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Dogbeautybar nadere afspraken hieromtrent met de Opdrachtgever overeenkomen; Indien partijen ter zake geen overeenstemming bereiken, is de Opdrachtgever nimmer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover Dogbeautybar aangeeft de Overeenkomst onder de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden te willen nakomen. Bij gebreke van tijdige bereikbaarheid van de Opdrachtgever is het bepaalde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing.
 8. De Overeenkomsten welke in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel tot stand komt is bindend voor Dogbeautybar en de Opdrachtgever..

 

Artikel 4. Inhoud en uitvoering van de Overeenkomst

 1. Dogbeautybar is verplicht de Overeenkomst uit te voeren, in overeenstemming met de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.
 2. Dogbeautybar zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van Opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het Huisdier.
 3. Opdrachtgever is gehouden de naam van de dierenarts of de dierenkliniek   aan Dogbeautydog mee te delen   , teneinde  het voor   Dogbeautybar mogelijk te maken deze dierenarts of die dierenkliniek in te schakelen indien de gezondheid of het welzijn van het Huisdier dit vordert zolang het Huisdier berust onder .Dogbeautybar
 4. De Opdrachtgever dient uiterlijk bij het ter beschikking stellen  van het Huisdier aan Dogbeautbar alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van de Overeenkomst relevant te achten informatie aan Dogbeautybar te verstrekken, 
 5. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is het Dogbeautybar toegestaan om deze, geheel of gedeeltelijk te laten plaats vinden door derden zonder voorafgaand overleg  met Opdrachtgever.
 6. Dogbeautybar kan nimmer worden aangemerkt als bezitter/eigenaar van het Huisdier dat een Opdrachtgever aan Dogbeautybar ter beschikking heeft gesteld
 7. De uitvoering van de Overeenkomst kan door Dogbeautybar tijdelijk worden gestaakt of tot  nader te bepalen datum worden uitgesteld   wegens ziekte  van het Huisdier  of andere omstandigheden die de veiligheid van het Huisdier en/of Dogbeautybar bedreigen.

 

Artikel 5. Meer/minderwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst belangen betreffende de gezondheid of het welzijn van het Huisdier zulks naar het oordeel van Dogbeautybar vorderen, kan  Dogbeautybar  zonder toestemming van de Opdrachtgever  die uitvoering  naar  redelijkheid aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.  .
 2. In voorkomend geval als bedoeld in lid 1 en in geval van door de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van Overeenkomst gewenste toevoegingen of veranderingen zijn  verzocht, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Het staat Dogbeautybar vrij om enig verzoek tot wijziging van een Overeenkomst te weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet van Dogbeautybar  kan worden gevergd.
 3. In de gevallen bedoeld in lid 1 en 2 zal  Dogbeautybar  de Opdrachtgever zo tijdig mogelijk trachten te informeren over  de daaraan verbonden  kosten  Bij spoedeisende gevallen of tijdige bereikbaarheid van de Opdrachtgever is deze gehouden de door Dogbeautybar in rekening gebrachte extra kosten te voldoen   
 4. Een Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd met instemming van Dogbeautybar en de Opdrachtgever. Een wijziging komt eerst rechtsgeldig tot stand indien deze is aangetekend op het oorspronkelijke Opdrachtformulier en daarbij voorzien is van een goedkeurende paraaf van Dogbeauybar en de Opdrachtgever dan wel dat een nieuw opdrachtformulier door Dogbeautybar en de Opdrachtgever is opgemaakt en ondertekend. 
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden ontstaan op grond van door de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, komen de daarmee verbonden extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Het bepaalde in lid 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing

 

 

 

 Artikel 6. Klachten

 1. De Opdrachtgever is op het moment van afhalen of afleveren van het Huisdier gehouden te onderzoeken of Dogbeautybar de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond mededeling te doen aan Dogbeautybar. Indien dit onder de gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval dat het gebrek op het moment van afhalen of afleveren niet waarneembaar zou zijn geweest, is de Opdrachtgever gehouden binnen 24 uur daarna  Schriftelijk mededeling te doen aan Dogbeautybar.
 2. Indien een klacht van de Opdrachtgever gelegen is in de uitvoering van de Overeenkomst door Dobeautybar en door deze gegrond wordt bevonden, zal Dogbeautybar zorgdragen voor  herstel. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever het Huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor zodanig herstel op de locatie van Dogbeautybar aan deze ter beschikking te stellen op het daartoe tussen Dogbeautybar en de Opdrachtgever overeengekomen tijdstip.
 3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is onverminderd het bepaalde in artikel11 Dogbeautybar ten hoogste gehouden tot teruggave van de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs als bepaald  in  de Overeenkomst.
 4. Bij gebreke van een tijdige indiening van een klacht  door de Opdrachtgever, zal aan Dogbeautybar, geen enkele verplichting ter zake kunnen worden opgelegd..

 

Artikel 7. Betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs middels contante betaling verschuldigd, op het moment dat het Huisdier door de Opdrachtgever op de locatie van Dogbeautybar wordt afgehaald of door of namens Dogbeautybar wordt afgeleverd bij het doorde Opdrachtgever aangegeven adres.
 2. Indien bij de Overeenkomst betaling middels overboeking is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de daarbij vermelde betalingstermijn op de door Dogbeautybar daarbij voorgeschreven wijze.
 3. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.
 4. Alle redelijke kosten welke Dogbeautybar ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen dient te maken komen voor rek  van d Opdravhtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

 

Artikel 8. Retentierecht

 1. Behoudens het geval waarin betaling bedoeld in artikel 6 lid 2 is overeengekomen, , is Dogbeautybar gerechtigd het Huisdier onder zich te houden totdat de Opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.
 2. Indien de redelijke belangen van het Huisdier dit vorderen, is Dogbeautybar gedurende het verzuim van Opdrachtgever gerechtigd het Huisdier onder te brengen bij een daartoe geëigend pension. Alle door Dogbeautybar redelijk te maken kosten, waaronder de kosten van het pension en de kosten in verband met het levensonderhoud van het Huisdier, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9. Annuleringen

 1. Annulering door een Opdrachtgever van een overeengekomen opdracht met Dogbeautybar dient Schriftelijk plaats te vinden bij gebreke waarvan de overeengekomen prijs volledig verschuldigd is. 
 2. Aan een Schriftelijke annulering door de Opdrachtgever van een overeengekomen opdracht met Dogbeautybar zijn voor de Opdrachtgever geen kosten verbonden  indien dit plaatsvindt uiterlijk 48 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. In geval van zodanige annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de tuitvoering van de Overeenkomst is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. In geval van zodanige annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. Telefonische annuleringen dienen door de Opdrachtgever binnen 24 uur Schriftelijk te worden bevestigd bij gebreke waarvan het bepaalde in lid 1 van toepassing is.
 6. Het bepaalde in voorgaande leden is niet van toepassingin geval voor het uitvoeren van de Overeenkomst het Huisdier is overleden dan wel een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtgever in redelijkheid niet aan deze kan worden toegerekend.

 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

 1. Dogbeautybar is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de Overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel indien na het het tot stand komen  van de Overeenkomst Dogbeautybar kennis heeft genomen  van omstandigheden welke een gegronde reden zijn om te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen.
 2. Voorts is Dogbeautybar gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Dogbeautybar  kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien: het Huisdier agressief of anderszins onhandelbaar blijkt te zijn  en dit, gelet op de veiligheid of overige belangen van Dogbeautybar, de uitvoering van de Overeenkomst bezwaarlijk maakt; Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Dogbeautybar gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever kan  nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Dogbeautybar op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 4. Indien Dogbeautybar de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring.

 1. De Opdrachtgever blijft gedurende de Overeenkomst zelf volledig aansprakelijk voor het gedrag van het Huisdier.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor enige schade, geleden door Dogbeauytbar of derden, welke is veroorzaakt door het Huisdier gedurende de uitvoering van de Overeenkomst . Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
 3. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is Dogbeautybar niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een onder haar toezicht staand Huisdier, noch met betrekking tot het weglopen of anderzijds verdwijnen van het Huisdier  en eventuele daarbij of daarmee door deze enig veroorzaakte schade waar en wie dan ook.  De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het Huisdier behandeld is tegen vlooien, wormen en teken en de door de wet vereiste inentingen heeft gehad. (o.a. cocktail- en kennelhoest enting) en Dogbeautybar kan te allen tijde het bewijs hiervan (bijv. inentingsboekje). opvragen
 4. Enige schade waarvoor Dogbeautybar aansprakelijk kan zijn is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de door Dogbeautybar daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert..
 5. Dogbeautybar is niet aansprakelijk voor of in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens met betrekking tot het Huisdier of als gevolg van enige andere niet aan Dogbeautybar toe te rekenen oorzaak.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Dogbeautybar van enige aanspraak  welke een derde of derden, uit welken hoofde dan ook, in verband met de Overeenkomst jegens Dogbeautybar meent of menen te hebben, de verzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekering van de Opdachtgever daaronder uitdrukkelijk begrepen..
 7. .De verjaringstermijn van enige vordering  jegens Dogbeautybar bedraagt in afwijking van de wettelijke bepaling ter zake, één jaar.na ommekomst van de Overeenkomst.

 

Artikel 12. Overige Bepalingen

 1. De Opdrachtgever stemt ermee in dat Dogbeautybar alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst relevante gegevens omtrent de Opdrachtgever en het huisdier overbrengt naar de database in een computor onder toezicht van Dogbeautybar. Deze gegevens zijn in die database uitsluitend te raadplegen  door Dogbeautybar.
 2. Alle  aan Dogbeautybar ter kennis gebrachte   (persoons)gegevens worden door Dogbeautybar beveiligd  in de database opgeslagen en uitsluitend overeenkomstig de doeleinden daarvan   gebruikt.
 3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dogbeautybar en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Een afschrift van deze algemene voorwaarden is gedeponeerd bij het daartoe bestemde register bij de Kamer van Koophandel. Het registratiekenmerk en –nummer wordt vermeld op de van Dogbeautybar uitgaande facturen.

 

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Dogbeautybar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter elders bevoegd is.  
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op een Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.

 

 

ADRES

Dogbeautybar

Prunuslaan 21

1185 KS Amstelveen

KvK-nr.  71388826

 

 

 

DIRECT BELLEN